LI YUEN BUILDING地址和英文地址LI YUEN BUILDING

街道:利源西街

區域:香港 - 中西區


LI YUEN BUILDING英文名:LI YUEN BUILDING

LI YUEN BUILDING中文地址:

香港

中西區

利源西街5號

LI YUEN BUILDING


LI YUEN BUILDINGEnglish Address:

LI YUEN BUILDING

5 LI YUEN STREET WEST

CENTRAL AND WESTERN DISTRICT

HONG KONG


簡體地址:

香港

中西区

利源西街5号

LI YUEN BUILDING拼音地址:

XiangGang

ZhongXiQu

LiYuanXiJie5Hao

LI YUEN BUILDING